30% regeling voor uitgezonden werknemers

Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden.

Algemeen:

Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden.

Als de 30% regeling van toepassing is, dan wordt het bruto salaris feitelijk verlaagd met 30%. Het bedrag van deze “verlaging” wordt netto uitbetaald. Bijvoorbeeld: was eerst je salaris 100 en in zijn geheel belast, met toepassing van de 30% regeling wordt slechts 70 belast met loonbelasting/inkomstenbelasting en 30 mag netto uitbetaald worden. Resultaat is dus een lagere belastinglast over hetzelfde brutoinkomen, dus een hoger nettoloon.

Er zit wel een nadeel aan: door gebruik te maken van deze regeling gaat het loon omlaag en daardoor ook eventuele uitkeringen waarvan de hoogte afhankelijk is van het laatst verdiende loon. Hierbij moet kunt u denken aan de WW of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: dit betreft de aard, de plaats en de duur van de werkzaamheden.

Aard van de werkzaamheden:

Met name de volgende werknemers kunnen kwalificeren:

vanuit Nederland worden uitgezonden om in een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven, of
Ambtenaren die in het buitenland worden gestationeerd, zoals bijvoorbeeld militairen
Overige werknemers die in specifieke gebieden worden uitgezonden:
Afrikaanse landen
Aziatische landen (waaronder Hongkong en het gedeelte van Turkije dat ten oosten vande Bosporus ligt)
Bepaalde Europese landen (ruwweg Oost Europese landen)
Latijns-Amerikaanse landen (waaronder Aruba en de Nederlandse Antillen)

Verblijf in het buitenland:

Om de regeling toe te mogen passen moet de werknemer in een periode van 12 maanden (niet persé kalenderjaar) ten minste 45 dagen voor zijn werk verblijven in een of meer plaatsen waarnaar hij is uitgezonden. Wel is het zo dat alleen perioden van minimaal 15 aaneengesloten dagen in die buitenlanden meetellen. Dat betekent dus dat de werknemer minimaal 3 perioden van ieder 15 dagen in het buitenland moet verblijven. Als op die manier de 45 dagen zijn behaald mag de regeling ook op de overige uitzendingen die korter zijn/waren dan 15 dagen toegepast worden.  

Belangrijk:

Het onterecht toepassen van deze regeling resulteert in een te laag ingehouden loonbelastingbedrag. Zoals iedere fout in de loonbelasting kan een dergelijke fout tot boetes en administratieve lasten leiden. Laat u daarom goed adviseren. Met name bij het “tellen” van de dagen gaat het snel verkeerd.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie of wilt u assistentie bij de uitvoering van deze regeling? U kunt ons altijd (vrijblijvend) contacteren: 035 20 50 983 of via e-mail: advice@langendorff.eu.