Langendorff Tax Consultancy (hierna: “Langendorff Tax Consultancy” of “wij”) verwerkt als fiscaal advieskantoor gegevens over 
personen. Uw privacy is van groot belang voor Langendorff Tax Consultancy. In de onderhavige privacyverklaring informeren wij u dan ook over de wijze waarop Langendorff Tax Consultancy omgaat met 
persoonsgegevens, welke rechten u heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van 
u verwerken, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en waar u terecht kunt met vragen. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens 
door of uit naam van Langendorff Tax Consultancy.


In het kader van de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) worden wij als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt.

Onze 
contactgegevens inclusief het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy 
gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:


Langendorff Tax Consultancy

Wilhelminaplantsoen 7B
1404 JA Bussum

advice@langendorff.eu


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, 
woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor 
communicatie benodigde gegevens);
 • gegevens met het oog op de verrichten van advieswerkzaamheden en alle werkzaamheden die daarmee verband houden ten behoeve van een correcte dienstverlening;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is 
om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, zoals het verwerken van 
gegevens omtrent een identiteitsbewijs wanneer dit noodzakelijk is om aan de eisen 
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te 
voldoen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van personen van wie wij producten of 
diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, 
woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor 
communicatie benodigde gegevens);
 • in bepaalde gevallen, mede-afhankelijk van de soort dienstverlening: gegevens omtrent een identiteitsbewijs;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
  andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is 
om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving. 


Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, 
woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor 
communicatie benodigde gegevens);
 • bankrekeningnummer en gegevens reiskosten (afstand woon-werkverkeer);
  nationaliteit, geboortedatum;
 • beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, 
certificaten, getuigschriften), motivatiebrief, waar relevant voor de openstaande 
vacature: de resultaten van een afgenomen competentietest;
 • referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, 
aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van derden (zoals personen niet-zijnde 
cliënten waarvan persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen, andere 
adviseurs, juristen en accountants met wie wij contact hebben, websitebezoekers):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, 
woonplaats), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor 
communicatie benodigde gegevens), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor 
derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te 
onderhouden;
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten of derden 
aan ons zijn verstrekt in het kader van verrichten van advieswerkzaamheden.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • om de gevraagde adviesdiensten te kunnen verlenen;
 • voor onze administratie, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen 
of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen;
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over onze 
dienstverlening;
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; waaronder eveneens 
begrepen communicatie voor marketing en daaraan gerelateerde activiteiten zoals 
seminars en het verzenden van nieuwsbrieven;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle;
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en ten behoeve van de beveiliging 
van onze website;
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.


Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische 
grondslagen:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • gerechtvaardigd belang;
 • met uw toestemming. 

Wanneer Langendorff Tax Consultancy persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Langendorff Tax Consultancy deze 
afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de 
intrekking van uw toestemming, onverlet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze 
privacyverklaring genoemde doeleinden in samenhang met de hierboven genoemde grondslagen.


De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan Langendorff Tax Consultancy verstrekt worden tot vier weken 
na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, 
houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in 
portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij 
Langendorff Tax Consultancy te benaderen. Wanneer u in dienst treedt bij Langendorff Tax Consultancy zullen uw persoonsgegevens 
onderdeel worden van uw personeelsdossier.


Daarnaast bewaren wij uw gegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals 
het gedurende maximaal twaalf jaar bewaren van bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn 
om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Langendorff Tax Consultancy verstrekt uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de 
privacywetgeving), tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De 
derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zijn verplicht om 
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in 
de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, draagt Langendorff Tax Consultancy er zorg voor dat met 
deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. 


Wij kunnen persoonsgegevens van cliënten delen met:

 • medewerkers van Langendorff Tax Consultancy (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. vertaalbureaus, onze softwareleverancier(s) e.d.);
  andere adviseurs, juristen en/of accountants in het kader van onze dienstverlening;
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming. 


Wij kunnen persoonsgegevens van leveranciers delen met:

 • medewerkers van Langendorff Tax Consultancy (op “need-to-know”-basis);
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens van sollicitanten delen met:

 • medewerkers van Langendorff Tax Consultancy (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. de leverancier van een competentietest);
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming. 


Wij kunnen persoonsgegevens van derden delen met:

 • medewerkers van Langendorff Tax Consultancy (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. vertaaldiensten, e.d.);
 • andere adviseurs, juristen en/of accountants in het kader van onze dienstverlening;
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming. 


Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land 
buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van 
persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Langendorff Tax Consultancy erop toezien 
dat deze doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese 
Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan 
ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om 
uw persoonsgegevens zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig 
gebruik.

Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan 
instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw persoonsgegevens. 
Helaas is het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons 
uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden, kunnen wij 
niet garanderen dat het verzenden van persoonsgegevens door u naar ons geheel veilig is. 
Het versturen van uw persoonsgegevens naar ons geschiedt dan ook op uw eigen risico. 
Voor verzending van gegevens door ons naar u en derden wordt door ons gebruik gemaakt 
van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden.

Mocht u meer vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn dan kunt u een mail sturen naar advice@langendorff.eu. 
Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden en indien nodig gepaste 
maatregelen nemen.